Výskyt ve světě

Vydra říční byla původně rozšířena na většině evropského území a její výskyt sahal dokonce až do Japonska a jihovýchodní Asie, k severnímu polárnímu kruhu a na jihu až k polopouštím severní Afriky. Pronásledování vyder vedlo k jejich úplnému vymizení v některých lokalitách a k razantnímu snížení výskytu v těch ostatních. V určitých oblastech jejího původního výskytu dnes chybí, například právě v Asii nebo ve Švýcarsku. Následkem lidské činnosti a znečišťování prostředí vydra říční v 19. a 20. století z některých míst zcela vymizela a stala se silně ohroženým druhem. V posledních desetiletí se začíná postupně do některých míst navracet a tento trend je patrný v mnoha evropských zemích.

Co je příčinou k opětovnému šíření vydry v Evropě?

Díky čemu se výskyt vydra pozvolna opět v krajině rozšiřuje? Je nyní živočichem přísně chráněným národními legislativními předpisy i mezinárodními úmluvami. Modernizují se postupy čištění odpadních vod a tím i zlepšuje kvalita vody ve vodních tocích. V krajině se zvýšila potencionální nabídka potravy pro vydry díky intenzivnějšímu chovu ryb. Ve Střední Evropě se dnes vydra říční vyskytuje v Německu, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Česku a Slovensku.

Vědeli jste, že...?

Vydra říční dokáže sníst až 1 kg potravy denně.