Ministerstvo životního prostředí

MŽP jako dozor nad životním prostředím

Ministerstvo životního prostředí vzniklo 19. 12. 1989 a od 1. 1. je ústředním orgánem státní správy a orgánem vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Rovněž je ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství nebo lesní hospodářství v národních parcích. V současné době je ministrem životního prostředí Mgr. Petr Hladík.

Oblasti působnosti MŽP

Ministerstvo životního prostředí se zaměřuje na tyto oblasti životního prostředí:

Financování ochrany životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí poskytuje finanční prostředky na ochranu české krajiny, ke zkvalitnění životního prostředí a k realizaci přínosných projektů. Financování projektů přispívá ke zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí a k podpoře udržitelného rozvoje. Projekty jsou financovány ze státního rozpočtu, národních programů, dotací i Evropských fondů (Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj).

Ministerstvo životního prostředí je řídícím a koordinačním orgánem při přerozdělování finančních prostředků a předává je žadatelům prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Národní programy MŽP pro ochranu životního prostředí

Mezi programy Ministerstva životního prostředí patří:

Evropský týden mobility

V minulosti proběhl Evropský týden mobility po celé Evropě včetně České republiky. Evropský týden se zaměřil na téma „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita“ a poslední den byl vyhlášen jako „Den bez aut“. V rámci Evropského týdne mobility se účastníci dozvěděli o negativním dopadu automobilů na množství emisí skleníkových plynů, které je hlavní příčnou znečištění vzduchu ve městech. Kampaň se zaměřila na prezentaci udržitelné mobility a na sdílenou mobilitu, jež by snížila počet vozidel na silnicích. Evropský týden mobility se konal ve významných městech a obcích ČR.