Zoo Liberec chce vybudovat expozici vyder, chce čerpat peníze z fondů EU

Vydry by mohly v Liberci nalézt domov

V zoologické zahradě Liberec možná již brzy budeme moci vidět vydru říční ve volném výběhu. Ve spodní části zahrady je nyní opuštěné jezírko s ostrůvkem, kde byla dříve expozice žab. Po určitých úpravách by tu mohl vyrůst domov pro zástupce vydry říční.

Zoologické zahradě se naskytla příležitost spolupracovat se zoo v německé Žitavě v rámci projektu přeshraniční spolupráce dotovaného z prostředků EU. Žitavská zoo chce na svém území zrekonstruovat výběh rysů. Projekt se jmenuje „Tajemní sousedé“ a měl by pomoci oběma městům zvýšit turistický ruch.

Liberecká zoo chce na tento projekt, který by měl trvat tři roky, získat částku ve výši 23 milionů korun. Z toho zhruba 16 milionů Kč by mělo být přímo na expozici vyder, zbylých 7 milionů Kč na propagaci a marketing, které jsou samozřejmě důležitou součástí projektu. Město Liberec jako zřizovatel zoologické zahrady by na projektu mělo nést finanční spoluúčast. V případě, že bude žádost o dotaci schválena, mohly by vydry nalézt v Liberci svůj domov za dva roky.

Město Liberec pomůže zoologické zahradě s financováním

Na 6. schůzi rady města Liberec dne 22. března 2016 byla projednávána spoluúčast města na projektu "Tajemní sousedé" z Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 iniciované příspěvkovou organizací Zoologické zahrady Liberec, který by měl významně podpořit cestovní ruch v Liberci. Radou města Liberec byla schválena částka 2 327 972 Kč. K bodu nebyla diskuze a příspěvek byl jednohlasně schválen všemi přítomnými.

Spolupráce s německým městem jako podmínka úspěšného projektu

Projekt „Tajemní sousedé“, v jehož rámci bude možné liberecké zoo zrekonstruovat výběh pro ohroženou vydru říční, vznikl v rámci Programu přeshraniční spolupráce z programového období 2014-2020. Jedná se o „PROGRAM SPOLUPRÁCE SVOBODNÝ STÁT SASKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020“ a jak už název i definice programu napovídají, pro libereckou zoo je nutné spolupracovat s partnerem za německou stranu. Tímto partnerem se stala zoologická zahrada v Žitavě, která by ráda na svém území upravila výběh rysů.

Žitava (německy Zittau) je město ležící jen asi 5 km za hranicemi s Českou republikou a 27 km od Liberce. K 1. 7. 2005 mělo město 25 717 obyvatel. Je oblíbenou destinací zejména pro své historické centrum, kde nalezneme například renesanční stará radnice, množství udržovaných barokních domů, kostel sv. Jana, veliké množství fontán a kašen, konírnu jako ukázku klasické německé architektury či v neposlední řadě Velké žitavské postní plátno Zittauer Fastentuch, jež můžou návštěvníci zhlédnout v místním kostele svatého Kříže. Jedná se o soubor 90 obrazů, které představují celý biblický příběh od stvoření světa po poslední soud. Žitava je však také díky blízkosti k polským i českým hranicím známá a oblíbená jako nákupní cíl turistů z těchto dvou zemí. Zoologická zahrada ležící na okraji města, v níž je možné spatřit zejména zvířata střední Evropy, je bohužel poněkud opomíjená, což by se díky projektu mělo změnit.

Úspěšná česko-německá spolupráce pokračuje

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, v jehož rámci se liberecká a žitavská zoo snaží o získání dotací na zvýšení zájmu nejen o návštěvnost svých expozic, ale samozřejmě i o zviditelnění měst a kraje jako takového, není zdaleka první podobnou kooperací mezi Českou republikou a Saskem. Program navazuje na úspěšné programy Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3 a jen tak pokračuje ve spolupráci započaté již v roce 1994.

V podobě samostatného operačního programu se spolupráce ČR a Saska datuje již do roku 2004, v němž ČR vstoupila do EU. V rámci programu můžeme nalézt řadu regionálních a místních projektů s přeshraničním významem, kde právě pozitivní dopady na česko-saské pohraničí je největším kritériem úspěchu daného projektu. Aktuální program navazuje na předchozí Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007–2013. Území, jež je programem dotčené, je na naší straně Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj.

Řízením programu je pověřeno Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství se sídlem v Drážďanech, za českou stranu je partnerem Ministerstvo pro místní rozvoj. Servisním orgánem programu, který se mj. zabývá administrací projektových žádostí, je Společný sekretariát se sídlem v Saské rozvojové bance – dotační bance – (SAB) v Drážďanech.

Pro celé programové období je souhrnná částka určená pro čerpání pro všechny projekty na roky 2014–2020 celkem 186 milionů EUR, z čehož 157,9 mil. EUR pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Alokaci prostředků do jednotlivých oblastí zájmu udává následující tabulka:

Prioritní osa
Prostředky v EUR
% alokace programu
1.
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
15 796 707
10 %
2.
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
68 715 674
43.5 %
3.
Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
27 644 237
17.5 %
4.
Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy
36 332 425
23 %
5.
Technická pomoc
9 478 024
6 %
CELKEM
157 967 067

Tabulka č. 1: Alokace prostředků

Každý projekt by měl být tzv. Lead neboli Vedoucího partnera, což je jeden ze subjektů, který bude mít celkovou zodpovědnost za vedení projektu. Každý takový Vedoucí partner musí mít minimálně jednoho partnera z druhé země. Další podmínkou pro úspěšný projekt je mít splněno alespoň tři ze čtyř následujících kritérií:
- společná příprava projektu,
- společná realizace,
- společný personál nebo společné financování.

Ve srovnání s předchozím programovým obdobím došlo ke zpřísnění pravidel u naplňování indikátorů projektu, které jsou stanoveny pro každou investiční prioritu, a každý projekt musí přispět k jejich naplnění.

Vhodnými žadateli na české části programového území jsou orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, hospodářské a profesní svazy, evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a v rámci prioritní osy 3 (Investice do vzdělávání…) i podnikatelské subjekty. Žádosti o dotace mohou být podávány průběžně po dobu celého trvání programu.

Více informací o celém programu, kritériích spolupráce a dalších detailech naleznete na webových stránkách programu zde: http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp. V případě, že bude projekt „Tajemní sousedé“ realizován, budou informace o tomto projektu zcela určitě dostupné také z těchto stránek.

Vědeli jste, že...?

Celková částka, která je alokována na veškeré operační programy fondů EU pro období 2014-2020 v ČR je 23,83 miliard EUR.