Projekt „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“

Za přežití nejen vyder, ale i další dravé zvěře na našem území, bojuje Český nadační fond pro vydru založený roku 1993 primárně kvůli zmapování stavu populace vyder v ČR. V současné době se fond věnuje hlavně provozování chovné stanice pro handicapovaná zvířata a osvětou širší veřejnosti týkající se problematiky nelegálního zabíjení predátorů a jejich ochrany.

Projekt financovaný z EHP fondů

Jednou z aktivit fondu byl roční projekt „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“, jenž byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Vzhledem k tomu, že přirození predátoři jsou nebezpečím pro hospodářsky chovaná zvířata, najdou se bohužel i lidé, kteří dravou zvěř chytají do pastí, tráví jedy nebo proti nim použijí střelnou zbraň, i přestože jsou to zákonem a mezinárodními úmluvami chráněná zvířata. Z tohoto důvodu vznikl výše zmíněný projekt – aby zprostředkoval dialog mezi ochránci přírody a majiteli hospodářských zvířat, aby zmírnil napětí a konflikty mezi nimi a pomohl vzájemnému porozumění a lepší domluvě.

Jakou formou projekt probíhal?

Český nadační fond pro vydru uspořádal sérii 10 odborných seminářů zaměřených na výměnu informací a poznatku o dopadech výskytu vydry, kormoránů, norka, bobra, vlka, rysa, medvěda a losa na území ČR. Seminářů se zúčastnilo přes 400 účastníků, a to zejména rybáři, chovatelé, správci vodních toků, lesníci, pracovníci orgánů veřejné správy, ale také studenti a pedagogové vysokých škol zemědělských. Mimo tyto semináře proběhla i řada přednášek na půdě středních škol i pro širokou veřejnost. Celý projekt byl završen vydáním elektronického sborníku přednášek předních odborníků, kteří na seminářích vystupovali, a také informační brožurou seznamující s 12 druhy tzv. „konfliktních“ zvířat. Také vznikla putovní výstava o 14 panelech, s níž organizátoři navštívili střední i vysoké školy, a také některá muzea.

Sumarizace projektu

Po vstupu do EU v roce 2004 získala Česká republika možnost čerpat prostředky z Finančního mechanismu Evropského hospodařského prostoru (EHP) a Norského finančního mechanismu. Žádost o dotaci na projekt „Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“ byla podána v rámci 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace, která pomáhá organizacím nekomerčního charakteru peníze z evropských fondů čerpat. Projekt spadá do prioritní oblasti č. 4 – Ochrana životního prostředí a klimatické změny. Délka realizace byla 12 měsíců, od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. Výše přiděleného grantu byla 820 567 Kč, Český nadační fond pro vydru dodal z vlastních zdrojů 91 175 Kč, celkové náklady projektu tedy činily 911 742 Kč.

Díky vstupu do EU získala naše země možnost využívat poměrně slušné finanční částky na zachování přirozeného vývoje živočichů a přírody. I toto je způsob, jakým se dá ohroženým zvířatům pomoci. Doufejme, že podobných projektů vznikne více.

Příloha č. 1 - Informační tabule projektu

Vědeli jste, že...?

Čtyři prioritní oblasti, v rámci nichž Fond pro nestátní neziskové organizace žádá o granty z evropských fondů, jsou tyto: 1. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory, 2. Děti a mládež v ohrožení, 3. Sociální inkluze a 4. Ochrana životního prostředí a klimatické změny.